เข้าสู่ระบบ

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ เพื่อน่านสะอาดอย่างยั่งยืน กิจกรรม

การบริการ:

  • วันที่จัดกิจกรรม: 1 มกราคม 2020 at 11:13 น.
  • กิจกรรมสิ้นสุด: 2 มกราคม 2021 at 11:13 น.

(11 ม.ค.63) จังหวัดน่าน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ร่วมกับ 100 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ เพื่อน่านสะอาดอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม BIG CLEANING DAY ถนนสายหลักและถนนสายรอง เชื่อมระหว่างชุมชน 15 อำเภอ กำหนดเริ่มกิจกรรม ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน วันที่ 11 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

      ด้าน สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านทุกกองฝ่าย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จุดเริ่มต้น บริเวณข่วงเมืองน่าน สถานที่ราชการต่างๆ และถนนในเขตเทศบาลเมืองน่าน

      ทั้งนี้ นายพัสกร พอใจ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดจังหวัดน่าน กล่าวว่า “น่าน” เป็นเมืองเก่า ที่มีชีวิต มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีความงดงามทางธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติมากที่สุดในประเทศไทยถึง 7 แห่ง ประกอบกับเทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดระดับอาเซียน (ASEAN Clean Tourist City Standard 2018-2020) ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนระดับอาเซียน (ASEAN ESC Award) และรางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการท่องเที่ยว Hall of Fam จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ปัจจุบันบริเวณไหล่ทางของถนนสายหลัก หรือแม้แต่ถนนเชื่อมระหว่าง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน พบว่ามีบางช่วงถนน  มีขยะทั่วไป อาทิ ถุงพลาสติก โฟม และกล่องนม เป็นต้น สาเหตุมาจากผู้ใช้ถนนบางรายขาดจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบกับส่วนรวม โดยทิ้งขยะลงบนถนนหรือสองข้างทาง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในเรื่องความสะอาดของเมือง  อีกทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 50 (3) มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2537 และ มาตรา16 (17) (18) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กรการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่รักษาความสะอาดถนน หรือ ทางเดิน หรือ ที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ เพื่อน่านสะอาดอย่างยั่งยืน โดยจะมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนให้มีจิตสำนึกรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะถนนสายหลักถนนสายรอง และถนนหมู่บ้านเชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ทุกเส้นทาง อย่างต่อเนื่อง มีสายตรวจขยะทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังเรื่องความสะอาดเพื่อต่อยอดและขยายพื้นที่ให้เป็นเมืองสะอาดทั่วทั้งจังหวัดประชาชนชาวจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยว เกิดจิตสำนึกที่ดี ร่วมกันรับผิดชอบเกี่ยวกับความสะอาดของเมืองร่วมกัน เกิดความยั่งยืนของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะต่อไป

เพิ่มรีวิว

ใส่ความเห็น

สถานที่คุณอาจจะชอบ